Lezing 18 december

> HET NUT VAN BELASTINGREGISTERS BIJ GENEALOGISCH ONDERZOEK

Waar aanvankelijk de burgerlijke stand, DTB, (oud-)rechtelijke en (oud-)notariële archieven, weeskamerarchieven en andere bekende bronnen uitkomst bieden, stokt gaandeweg het genealogisch onderzoek wanneer deze bronnen verder terug in de tijd opgedroogd raken.

Hoe kan in een dergelijke situatie het onderzoek toch weer worden vlot-getrokken? Het verlossende antwoord komt van spreker Aad Verouden, voormalig belastinginspecteur, die als geen ander weet dat het heffen van belastingen én het administreren daarvan van alle tijden is. Juist daar ligt volgens hem dan ook een uitgelezen kans voor het welslagen van het (vastgelopen) onderzoek.

Hij maakt zijn gehoor in deze lezing deelgenoot van zijn kennis van belasting-registers. Deze relatief onbekende bron levert vaak nuttige informatie op voor genealogisch onderzoek. Omdat maar een relatief klein deel van die registers is gedigitaliseerd, kan een bezoek aan een van de archieven ons soms veel verder brengen. Met zijn langjarige ervaring zet Aad Verouden zijn toehoorders op het juiste spoor.

Om een beeld te krijgen van de vermogenspositie van voorouders kun gebruik gemaakt worden maken van allerlei archiefmateriaal dat ontstaan is in het kader van de belastingheffingen. Van oudsher werden overheidstaken gefinancierd met behulp van gelden die door de gemeenschap werden opgebracht. Om deze belastinggelden te kunnen innen was een omvangrijke administratie noodzakelijk. Het archiefmateriaal dat hierbij ontstond, is voor stamboomonderzoekers van onschatbare waarde.

Negentiende-eeuwse registraties betreffende de successierechten, de patentrechten, de gemeentelijke hoofdelijke omslagen en de grondbelastingregisters leveren bruikbare informatie op over de welstand van voorouders. Uit de periode voor 1795 zijn allerlei belastingregisters bewaard, die je eveneens wetenswaardigheden verschaffen over rijkdom, armoede, eigendommen en beroepen van vroege verwanten. Het betreffen verpondings- en hoofdgeldkohieren en registers met aanslagen in het kader van collaterale successies en overdrachtsbelastingen.

De lezing wordt gehouden in Wijkaccommodatie ‘De Wester’, Havikstraat 1, 5451 XG Mill. Aanvang is 14.00 uur (zaal open 13.30 uur). NGV-leden hebben gratis entree, voor niet-leden geldt een entree van € 3,00.

LET OP: Vanwege coronamaatregelen is aanmelding vooraf verplicht. Dit kan tot vrijdag 17 december a.s. (12.00 uur) via e-mail publicrelations-lvc@ngv.nl